Janeczek Witold Urodził się 22 sierpnia 1948 roku w Dzierżoniowie. W tym mieście ukończył szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące. W 1966 roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii w 1972 roku – rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego tejże uczelni. W 1975 roku przeniósł się do Poznania, gdzie podjął pracę w Instytucie Weterynarii w Puławach, Oddział w Poznaniu. W 1977 roku ponownie przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął pracę w ówczesnym Zakładzie Zoohigieny Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1979 roku na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wartość diagnostyczna oznaczeń wybranych wskaźników biochemicznych dla potrzeb metafilaktyki okresu okołoporodowego u krów. W roku 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Zootechniki na podstawie rozprawy Kształtowanie się gospodarki wodno-elektrolitowej u cieląt utrzymywanych od pierwszego dnia życia bez dostępu do wody. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 roku. Od roku 1994 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego.
Odbył długoterminowy staż w RFN (Instytut Anatomii, Biochemii i Higieny Zwierząt Uniwersytetu w Bonn).
Był członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Rektorskiej Komisji ds. Płac Nauczycieli Akademickich, od 1999 prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.
Promotor 1 doktoratu i 65 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje w przewodach doktorskich.
Uczestniczył w pracach nad projektem ”Ustawy o ochronie zwierząt” jako ekspert Klubu Poselskiego Unii Wolności, a ponadto był ekspertem MSWiA i MEN opracowując projekty rozporządzeń związanych z ochroną zwierząt.
Autor 1 skryptu z zakresu profilaktyki weterynaryjnej, 120 publikacji naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na międzynarodowych i krajowych konferencjach m.in. w Hanowerze, Stutgarcie, Lipsku, St. Petersburgu, Lwowie, Maastricht.
Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów: wpływu warunków środowiskowych na zdrowotność i efekty produkcyjne zwierząt gospodarskich, termoregulacji u zwierząt gospodarskich, zaburzeń metabolicznych przebiegających w postaci subklinicznej u krów mlecznych i cieląt, reakcji układu odpornościowego cieląt na stres.
Jest członkiem International Society of Animal Hygiene, PTNW i PTZ, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 10-krotnie nagrodą Rektora.