Jasek Stanisław Urodził się 9 marca 1943 roku w Żywcu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Żywcu. W 1961 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, w 1965 roku przeniósł się na Wydział Zootechniczny, który ukończył w roku 1967, uzyskując dyplom magistra zootechniki. Po ukończeniu studiów rozpoczął asystenckie studia przygotowawcze w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1972 roku na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia loch na ich produkcyjność i wyniki odchowu prosiąt z uwzględnieniem różnych terminów odsadzania, a doktora habilitowanego – na podstawie rozprawy Przydatność ras wbp, pbz i hampshire do krzyżowania przemiennego trójrasowego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 roku.
W 1987 roku odbył 6-miesięczny staż naukowo-produkcyjny w Doświadczalnej Fermie Trzody Chlewnej w Łosicach oraz przebywał na krótkoterminowych stażach w uczelniach rolniczych Brna, Kaposzwar, Belgradu, a także na wyjazdach specjalistycznych w Niemczech, Danii, Holandii, Francji i Szwecji.
Pracował w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej (następnie w Katedrze) na stanowiskach: asystenta (1968–1970), starszego asystenta (1970–1972), adiunkta (1972–1988), docenta (1989–1990) i profesora nadzwyczajnego (od 1990 roku). Od 1997 roku pełni obowiązki kierownika Katedry Hodowli Trzody Chlewnej.
Jest promotorem 2 prac doktorskich oraz 129 prac magisterskich. Wykonał 1 recenzję w przewodzie doktorskim dla Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita w Brnie. Sporządził około 100 recenzji publikacji naukowych. Autor podręcznika Atlas ras zwierząt gospodarskich i 5 skryptów z zakresu chowu i hodowli trzody chlewnej oraz ponad 150 publikacji naukowych, w tym 69 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentował na 15 międzynarodowych konferencjach, m. in. w Brnie, Czeskich Budziejowicach, Nitrze.
Jest specjalistą w dziedzinie hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej, zajmuje się głównie genetyką i hodowlą świń oraz technologią żywienia i utrzymania trzody chlewnej, jak również organizacją produkcji. Pod jego kierunkiem 2 obcokrajowców odbyło staże naukowe.
Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami: Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Zasłużonemu Opolszczyźnie, Zasłużony Działacz Zrzeszenia Producentów Trzody.
Wyróżniony 4 nagrodami Ministra i 15 Rektora.