Juszczak Jerzy Urodzony 14 sierpnia 1928 roku we Lwowie. Od 1945 roku zamieszkały we Wrocławiu, jest absolwentem Wydziału Rolnego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, na którym w 1950 r. uzyskał stopień magistra agronomii. W 1960 roku doktoryzował się na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1965 r. na Wydziale Zootechnicznym WSR w Poznaniu. W 1972 roku Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 r. – tytuł profesora zwyczajnego.
Pracę w charakterze asystenta podjął w 1950 r. na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery nauczyciela akademickiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, początkowo w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, następnie w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej i w Zakładzie Hodowli Bydła. W 1965 roku objął kierownictwo tego zakładu, przekształconego w 1982 r. w Katedrę Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, sprawując tę funkcję do 1993 roku. W 1998 roku przeszedł na emeryturę.
W latach 1965–1972 pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Zootechnicznego, a w okresie 1985–1990 – Rektora Akademii Rolniczej.
Profesor Jerzy Juszczak jest kontynuatorem szkoły naukowej hodowli bydła stworzonej przez prof. Tadeusza Konopińskiego i twórcą własnej szkoły naukowej. Wypromował 13 doktorów i patronował 6 habilitacjom. Jest współautorem wydawnictw książkowych i podręczników akademickich Hodowla bydła (2 wydanie), Zasady wychowu cieląt (2 wydanie), Intensywna produkcja mleka oraz autorem ponad 300 publikacji, w tym 120 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych. Nawiązał i kontynuował szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, głównie z Uniwersytetem w Rostocku, który w 1991 r. przyznał Mu tytuł doktora honoris causa.
W uznaniu dla działalności dydaktycznej i naukowej otrzymał wiele nagród Rektora oraz odznaczenia, m.in. Medal za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.