Kamiński Eugeniusz Urodził się 18 grudnia 1933 roku w Załuczu. W latach 1951–1956 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika.
Stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie otrzymał w 1974 roku na podstawie rozprawy Wymiana ciepła i masy podczas suszenia ziemniaków. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1979 roku na podstawie rozprawy Teorie i technologie suszenia kukurydzy.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 roku, zaś nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 roku.
Starszy asystent (1956–1973), adiunkt (1973–1979), docent (1980–1984), profesor nadzwyczajny (1991–1999), profesor zwyczajny od 1999 r. w Instytucie Inżynierii Rolniczej. W latach 1989–1995 zastępca, a od 1995 do 2000 dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej. Od 1980 roku kierownik Zakładu Maszynoznawstwa i Techniki Cieplnej tego Instytutu. W latach 1984–1989 wykładał w Institut National Agronomique w Algierze.
Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN w latach 1981–1986 i od 1996, członek Komitetu Agrofizyki PAN w latach 1984–1986 i 1990–1992, członek Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN we Wrocławiu od 1996 roku. Od 1994 roku Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (od 1995 r. członek Zarządu Głównego), członek Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego od 1997 roku.
Promotor 9 doktorów (1 za granicą) i ok. 120 magistrów. Recenzent 4 wniosków na tytuł profesora, 12 prac habilitacyjnych, 20 prac doktorskich. Współautor 2 podręczników i 3 skryptów. Autor lub współautor ok. 110 publikacji naukowych, w tym 25 w językach obcych, 3 patentów, 38 ekspertyz.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodzony 2 nagrodami Ministra Szkolnictwa Nauki i Techniki, kilkunastoma nagrodami Rektora.