Kania Czesław Urodził się 14 lipca 1927 roku w Dobromilu. Dwustopniowe studia wyższe odbył w latach 1948–1953 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnika.
Jeszcze przed zakończeniem studiów zatrudniony został jako asystent w Katedrze Entomologii WSR we Wrocławiu, gdzie pracował całe życie, obejmując kolejno stanowiska od st. asystenta do profesora nadzwyczajnego.
Stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych nadała mu w 1961 roku Rada Wydziału Rolniczego WSR we Wrocławiu na podstawie pracy doktorskiej Szkodliwa entomofauna kukurydzy Zea mays L. obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959. W 1966 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Badania nad omacnicą prosowianką – Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lep. Pyralidae) na kukurydzy w warunkach południowo-zachodniej Polski.
Jego zainteresowania naukowe dotyczyły początkowo szkodliwej entomofauny kukurydzy i zostały później rozszerzone na badania nad szkodnikami zbóż. Ostatnie lata życia poświęcił badaniom nad ekologicznymi podstawami ochrony roślin przed entomofagami.
Dorobek naukowy to 183 prace indywidualne i współautorskie. Pod jego kierunkiem 80 studentów wykonało swoje prace magisterskie. Wypromował również 6 doktorów i był recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Jest współautorem akademickiego podręcznika Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania. Był opiekunem SKN Ochrony Roślin, a od 1984 roku SKN Entomologów.
Współpracował z różnymi uczelniami zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami naukowymi (Międzynarodowy Komitet Entomofaunistyczny Europy Środkowej – SIEEC, Międzynarodowa Grupa Badawcza ”Ostrinia” – IWGO, Wszechzwiązkowy Instytut Ochrony Roślin w Leningradzie, Katedra Fitomedycyny na Uniwersytecie w Hanowerze – Niemcy, Wyższa Szkoła Inżynierska Ochrony Roślin w Halle-Wettin – NRD, Wydział Rolniczy na Uniwersytecie w Nowym Sadzie – Jugosławia). Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza naukowego Polskiego Pisma Entomologicznego.
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 15 maja 1993 roku i pochowany został we Wrocławiu na cmentarzu Osobowickim.