Kaszubkiewicz Jarosław Urodził się 27 stycznia 1957 roku we Wrocławiu. Ukończył Szkołę Podstawową im. Józefa Lompy we Wrocławiu w 1972 roku, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Studia na Politechnice Wrocławskiej ukończył w 1981 roku.
Pracę doktorską pod tytułem Histereza wodna gleb i jej zależność od składu granulometrycznego i porowatości obronił w roku 1987 na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (promotor – prof. dr hab. Jerzy Giedrojć). Habilitował się również na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy pod tytułem Modele histerezy wodnej gleb.
Od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, obecnie na stanowisku adiunkta. Od października 2000 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu.
Jest członkiem Komitetu Agrofizyki PAN, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komisji do Spraw Ogólnych i Fizyki Gleby. Pod jego opieką napisano 4 prace magisterskie. Recenzował 2 projekty badawcze KBN.
Autor lub współautor 40 publikacji naukowych, w tym 13 w języku angielskim. Wyniki prac prezentował m.in. na konferencjach międzynarodowych w Dreźnie, Leuwen (Belgia), Lublinie, Starej Leśnej (Słowacja).
Jest specjalistą z zakresu fizyki gleby, zjawisk wiązania i przemieszczania roztworów w glebach.
Czterokrotnie nagrodzony przez Rektora.