Kempiński Jan Urodził się 7 czerwca 1949 roku w Kępnie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Dalszą naukę rozpoczął w roku 1963 w Technikum Geodezyjnym im. K. Weigla we Wrocławiu. W roku 1968 ukończył szkołę średnią i rozpoczął pracę zawodową w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych w Kępnie. Studia wyższe, które podjął w roku 1969 w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, ukończył w 1974 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w ówczesnym Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1980 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Określenie cech reologicznych gnojowicy dla potrzeb hydrotransportu rurowego, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska otrzymał również na tym samym Wydziale na podstawie rozprawy Hydrauliczna i reologiczna charakterystyka gnojowicy utylizowanej w rolnictwie w 2000 roku.
W 1983 roku odbył miesięczny staż naukowy w Instytucie Rolnictwa Alpejskiego w Gumpenstein – Austria, w ramach stypendium naukowego DAAD.
Uczestniczył 15-krotnie w jednotygodniowych pobytach na Uniwersytecie w Rostocku, odbył trzymiesięczny staż naukowy w tymże ośrodku. Przeprowadził laboratoryjne badania transportu rurowego gnojowicy bydlęcej i świńskiej dla różnych średnic rurociągów. Badania te pozwoliły na ocenę zjawiska poślizgu gnojowicy na ściance rurociągu.
Odbył staż zawodowy w Brzeskiej Fabryce Pomp i Armatury.
Wyniki prac prezentował na konferencjach międzynarodowych ”Hydromechanisation”. Łącznie zaprezentował i opublikował 30 referatów.
Autor 2 skryptów: Przewodnik do ćwiczeń z Mechaniki Teoretycznej ”Macierze wpływu” i ”Mechanika Budowli”, 46 prac naukowych opublikowanych i 29 opracowań nie opublikowanych. Promotor 2 i recenzent 6 prac magisterskich. Opiekun praktyk naukowych i zawodowych studentów krajowych i zagranicznych.
Przedstawiciel Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Jest specjalistą z zakresu reologii i hydrotransportu cieczy nienewtonowskich. Wyróżniony 7 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.