Kiersnowski Jerzy Urodził się 5 grudnia 1923 roku w Czemierówce koło Nowogródka. Od 1935 roku uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, które ukończył w 1941 roku. W latach 1941–1943 pracował jako oborowy w rodzinnym majątku, uczestnicząc w szkoleniu i akcjach Armii Krajowej, a następnie przebywał w oddziałach leśnych jako dowódca drużyny ”Kobuz”. Aresztowany w 1944 roku przez NKWD, został wywieziony do Donbasu, gdzie był więziony w dwóch łagrach i zmuszony do katorżniczej pracy w kopalni węgla kamiennego. Zwolniony w końcu 1945 r., został przewieziony do Polski, gdzie w lutym 1946 r. zapisał się na Wydział Rolniczy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Wykonując pracę magisterską pod kierunkiem prof. A. Tychowskiego otrzymał dyplom w 1949 roku. Na podstawie pracy doktorskiej Próby oceny jakości ziarna jęczmienia browarnego na przykładzie jęczmion zebranych w różnych terminach (promotor – prof. Tychowski) Rada Wydziału Rolniczego w 1961 r. nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych.
Docent J. Kiersnowski zajmował się badaniami z zakresu słodownictwa i piwowarstwa, gorzelnictwa rolniczego i przechowalnictwa produktów rolnych. We wszystkich tych dziedzinach stał się autorytetem naukowym w skali kraju. Swą wiedzę pogłębiał na stażach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji (1962–1963).
Jeszcze w czasie studiów w 1948 r. został asystentem woluntariuszem w Katedrze Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. W 1949 roku został jej starszym asystentem, w 1955 r. adiunktem, a w 1968 r. został mianowany docentem.
Docent Kiersnowski pełnił różne funkcje na Uczelni. Był przewodniczącym Rady Pedagogicznej Rolniczych Studiów Zaocznych, Wydziałowej Rady ds. Młodzieży oraz przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej. Był wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej ZNP. Był też inicjatorem budowy stołówki i klubu pracowniczego w gmachu głównym Uczelni, a także seniorem budowy gmachu Technologii Żywności, której kompletne plany złożył władzom resortu. Był jednym z organizatorów Oddziału, a potem Wydziału Technologii Żywności. Współtworzył na Uczelni NSZZ ”Solidarność”, będąc wiceprzewodniczącym jego Komitetu Założycielskiego i pierwszej Komisji Uczelnianej, za co w stanie wojennym był aresztowany i przez 3 miesiące internowany. Do chwili przejścia na emeryturę piastował stanowisko kierownika zakładu.
Docent Kiersnowski był członkiem Rad Naukowych Centralnego Laboratorium Przemysłu Rolnego oraz Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego, a także członkiem Komisji Programowej przy Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Był członkiem Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego ZNP, wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT i rzeczoznawcą tej organizacji. Przez 2 kadencje był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Był też wiceprzewodniczącym Konwentu ”Nasz Wrocław”.
Docent Kiersnowski był promotorem jednej rozprawy doktorskiej i ponad 100 prac magisterskich. Opublikował ok. 40 prac, w tym 20 oryginalnych twórczych i 2 skrypty oraz opracował wiele recenzji i ekspertyz.
Miarą zasług doc. J. Kiersnowskiego dla Uczelni, makroregionu i kraju są nadane Mu odznaczenia w łącznej liczbie 25, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Medal ”Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i inne.