Kinal Stefania Urodziła się 23 lipca 1944 roku w Olchowczyku w dawnym powiecie tarnopolskim. Po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bogatyni w 1958 r. i w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu (1964) podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicz-nym, kierunek Chemia, na Uniwersytecie Wrocławskim.
Studia z tytułem magistra ukończyła w 1969 roku. W listopadzie tego roku podjęła pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Zakładzie Paszoznawstwa i Żywienia Zwierząt, gdzie odbyła asystenckie studia przygotowawcze, a od 1970 roku została zatrudniona na etacie asystenta naukowo-technicznego. W 1975 roku otrzymała etat starszego asystenta w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Od 1979 roku była adiunktem w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, obecnie w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskała w 1979 roku na Wydziale Zootechnicznym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ obróbki chemicznej na wartość pokarmową nasion rzepaku i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej wykonanej pod kierunkiem doc. dr. hab. Aleksandra Króliczka. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu w roku 1999 na podstawie rozprawy Krajowe surowce mineralne i ich wpływ na wykorzystanie wapnia, fosforu, magnezu, cynku i miedzi przez młode bydło opasowe. Specjalność naukowa to żywienie zwierząt i paszoznawstwo.
Odbyła staże naukowe w Pradze, Nitrze, Brnie, Leningradzie, Moskwie, Odessie, Rydze oraz odbyła krótkie wizyty naukowe w Instytucie Żywienia Zwierząt, Foulum w Danii, Instytucie Żywienia Zwierząt i Instytucie Badawczym Techniki Produkcji Pasz, Braunschweig, Niemcy .
Przez ponad 15 lat była członkiem Komisji Rektorskiej ds. Aparatury z ramienia Wydziału Zootechnicznego, przewodniczyła pracom Komisji ds. Planów i Programów Studiów na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, była przewodniczącą i członkiem jury sejmików studenckich kół naukowych. Opiekowała się grupami studenckimi na praktykach w Polsce i poza granicami kraju (b. ZSRR, Czechosłowacja). Opiekowała się realizacją 15 prac magisterskich.
Jest autorką 103 publikacji naukowych, w tym 88 oryginalnych prac badawczych. Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych kongresach naukowych w kraju (Poznań) i za granicą (Brno, Česke Budejovice) oraz prowadziła wykłady zamawiane o tematyce dotyczącej związków mineralnych i ich wykorzystania w żywieniu zwierząt dla praktyków.
Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymała nagrody Rektora Akademii Rolniczej i Ministra Rolnictwa, odznakę Zasłużony dla AR we Wrocławiu i Srebrny Krzyż Zasługi.