Kobielak Sylwester Urodził się 31 grudnia 1937 roku w Zasutowie, woj. wielkopolskie. Średnie wykształcenie zdobył w Technikum Budowlanym w Poznaniu w latach 1951–1955; studia w zakresie konstrukcji budowlanych odbył na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Budownictwa Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej (1967–1969) i kontynuuje ją od 1969 r. w Instytucie Budownictwa PWr. na tym stanowisku, zaś po obronie pracy doktorskiej Badania wpływu parametrów napełniania i aeracji na parcie cementu składowanego w silosie w 1973 roku – jako adiunkt. W semestrze zimowym w roku akademickim 1988–1989 był wykładowcą na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Mosulu (Irak). W 1992 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Przyrządy i metodyka pomiarów parcia materiałów rozdrobnionych w zbiornikach otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Od 1 października 1995 roku zatrudniony jest dodatkowo na pełnym etacie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a od 1 października 1999 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jego specjalnością są konstrukcje betonowe ze szczególnym uwzględnieniem silosów i podziemnych budowli ochronnych.
Uzyskane wyniki zamieścił w 170 publikacjach, w tym 85 obcojęzycznych. Jest autorem dwóch monografii i współautorem książki Betonowe budowle ochronne, oraz współautorem rozdziału w książce Siles, hoppers, bin end domes, part IV, Transtech Publications 2000, oraz dwóch patentów.
W 1985 roku był na ośmiomiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Northwestern University w USA. Ponadto odbył staże zagraniczne w ZSRR, Czechosłowacji, Anglii i Danii.
Wypromował 3 doktorów, aktualnie prowadzi 9 otwartych przewodów doktorskich. Kierował ponad 170 pracami dyplomowymi, inżynierskimi i magisterskimi. Był recenzentem 1 rozprawy doktorskiej oraz dwóch książek. Pełnił przez trzy kadencje (1992–2001) funkcję sekretarza Sekcji Budownictwa i Mechaniki PAN Oddział Wrocław. Jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Council on Tall Building and Urban Habitat, USA i American Society of Civil Engineers. Od 1995 roku jest członkiem Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz członkiem kolegium redakcyjnego Zeszytów Naukowych Poglądy i doświadczenia. Współpracuje z Uniwersytetem w Žilinie (Słowacja). W latach 1955–1963 przebył pełny zakres zawodowej pracy inżynierskiej. W latach następnych łączy działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach z intensywną współpracą z praktyką budowlaną. Posiada uprawnienia budowlane i rzeczoznawcy budowlanego.
Za umiejętność powiązania wiedzy w zakresie teorii z zastosowaniami inżynierskimi otrzymał Nagrodę im. Prof. Wacława Żenczykowskiego. Otrzymał też 12 nagród Rektora PWr. oraz 3 Komendanta-Rektora WSO we Wrocławiu.