Kołota Eugeniusz Urodził się 8 marca 1941 roku w Koskowie, na terenie obecnego woj. mazowieckiego. Po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim, w latach 1960–1965 studiował na Wydziale Rolniczym ówczesnej WSR w Szczecinie. W roku 1966 podjął pracę w Katedrze Ogrodnictwa tejże Uczelni. W 1985 roku uzyskał przeniesienie służbowe do pracy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie objął funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Ogrodnictwa, którą sprawuje do chwili obecnej.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie w 1971 r., a stopień doktora habilitowanego ta sama Rada Wydziału w 1977 roku.
Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 roku.
Odbył długoterminowy staż naukowy w North Dakota State University w USA oraz staże krótkoterminowe: w Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, w Czechach, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Włoszech.
Przedstawiciel Wydziału Rolniczego w Senacie począwszy od 1990 r., prodziekan Wydziału Rolniczego AR w Szczecinie (1981–1984), prorektor AR we Wrocławiu (1993–1996). Nadzoruje prace 2 stacji badawczo-dydaktycznych zajmujących się problematyką ogrodniczą.
Przedstawiciel nauk ogrodniczych w Komisji Ekspertów MEN, członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, członek International Society for Horticultural Science, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Rejestracji Odmian Roślin Warzywnych COBORU, członek Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, członek i przewodniczący Sekcji Ogrodniczej KBN (1995–1999)
Promotor 4 prac doktorskich, opiekun naukowy 84 prac magisterskich. Wykonał 17 recenzji dorobku naukowego na tytuł i stanowisko profesora, w tym jedną dla Uniwersytetu w Brnie, 10 recenzji prac habilitacyjnych i 18 prac doktorskich. Był recenzentem ponad 170 prac naukowych, 35 projektów badawczych KBN.
Autor 392 publikacji, w tym 13 podręczników i skryptów akademickich z zakresu warzywnictwa polowego i szklarniowego m.in.: Odmianoznawstwo warzywne, Uprawa warzyw w gruncie, Uprawa warzyw, Ćwiczenia z warzywnictwa, 167 oryginalnych prac twórczych, 120 artykułów i komunikatów naukowych, 92 prace popularnonaukowe. Wyniki swych prac prezentował na 21 konferencjach międzynarodowych, m.in. w Moskwie, Minneapolis-St.Paul, Hamburgu, Aas, Budapeszcie, Nitrze, Leuven, Wadenswill, Florencji, Wellesbourne-Warwick, Bari, Poczdamie. Wygłosił wykłady w Technological Educational Institute w Heraklionie, Grecja.
Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji i nawożenia warzyw polowych, z uwzględnieniem wartości biologicznej plonu. Opracował i wdrożył do praktyki technologię produkcji pora na zbiór w różnych porach roku, kapusty brukselskiej na potrzeby przetwórstwa, zasady nawożenia mineralnego warzyw nawadnianych. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, w tym z Wydziałem Ogrodniczym Uniwersytetu w Brnie i Budapeszcie, Uniwersytetem Rolniczym w Aas, Uniwersytetem w Heraklionie.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę – Gryf Szczeciński, Medal ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”, dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, 19 nagród Rektora AR w Szczecinie i Wrocławiu.