Kramkowski Ryszard Urodził się 4 sierpnia 1944 roku w Grudziądzu w woj. toruńskim. I Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzegu Opolskim w roku 1962. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w roku 1968.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy Badania nad wnikaniem ciepła w wyparce cienkowarstwowej typu Luwa w 1975 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Analiza suszenia sublimacyjnego wybranych produktów spożywczych w 1998 roku. Odbywał staże krótkoterminowe w Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie (Słowacja).
Promotor 26 prac magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej oraz na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na Akademii Rolniczej pracuje od 1995 roku.
Autor lub współautor 4 skryptów dla studentów Akademii Rolniczej, m.in.: Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego (1997) i Inżynieria procesowa (2000). Autor lub współautor 42 oryginalnych prac opublikowanych.
Specjalista w zakresie inżynierii procesowej, inżynierii rolniczej oraz suszarnictwa płodów rolnych.
Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony nagrodą zespołową NOT oraz zespołową nagrodą Ministra Przemysłu Chemicznego za najlepsze wdrożenia w przemyśle. Wyróżniony 25 nagrodami Rektorów Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu.