Krężel Roman Urodził się 9 sierpnia 1925 roku w Rozważu, woj. tarnopolskie. Szkołę podstawową ukończył w Białym Kamieniu w 1936 roku. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Złoczowie w 1937 roku, a ukończył ją po wojnie w 1947 roku w Głubczycach.
Studia wyższe odbył w latach 1947–1951 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra nauk agrotechnicznych.
Pracę doktorską Wpływ terminu i sposobu zaorania koniczyniska na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plonowanie roślin (promotor - prof. B. Świętochowski) obronił w 1963 r. a habilitacyjną Studia nad gospodarką wodną roślin w płodozmianach na glebie lekkiej – w 1970 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980, a zwyczajnego w 1990 roku.
Odbył staże naukowe w ZSRR, na Węgrzech, w Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji.
Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1986–1995), prodziekan Wydziału Rolniczego (1981–1984), przewodniczący (1969–1975) i członek Komisji Senackiej i Rektorskiej ds. RZD (1966–1983) koordynator Wydziału Rolniczego ds. Wdrożeń Osiągnięć Naukowych do Praktyki (1969–1975), przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. staży produkcyjnych (1976–1980), kierownik Zakładu Doświadczalnego Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Swojcu (1958–1976).
Przewodniczący Sekcji Podstaw Agrotechniki Komitetu Uprawy Roślin PAN (1986–1990), organizator i przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (1988–1998), sekretarz (1974–1980), wiceprzewodniczący (1980–1984), przewodniczący (1984–1990) Wydziału Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Współautor 2 podręczników akademickich – Ogólna uprawa roli i roślin i Zagadnienia uprawy roli i roślin, autor 130 publikacji naukowych.
W działalności naukowej zajmował się głównie: intensyfikacją produkcji roślinnej na glebach lekkich, wpływem zmiennego w okresie wegetacyjnym poziomu uwilgotnienia gleby przy zróżnicowanych dawkach nawozowych na wzrost i plonowanie roślin, zagadnieniami upraszczania uprawy roli w całokształcie agrotechniki w płodozmianie i monokulturze, produkcyjnością płodozmianów, w szczególności specjalistycznych, ochroną środowiska rolniczego obejmującą wpływ różnych stężeń w glebie wybranych pierwiastków chemicznych na rośliny testowe, sposobami rolniczego wykorzystania popiołów z węgla kamiennego i brunatnego, reakcją roślin na ograniczenie poziomu nawożenia mineralnego i zastosowania herbicydów, walką z chwastami.
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Armii Krajowej i Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony 3 nagrodami Ministra i 11 Rektora.