Krzywicka-Blum Ewa Urodziła się 9 marca 1933 roku we Lwowie. W roku 1946 w ramach ekspatriacji zamieszkała we Wrocławiu, gdzie w 1950 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1950–1955 odbyła studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując w roku 1953 dyplom I stopnia, a następnie w 1955 – dyplom magistra matematyki ogólnej. Już w czasie studiów na międzyuczelnianym (Łódź, Lublin, Toruń, Wrocław) kursie magisterskim została zastępcą asystenta w Katedrze Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Współpracowała z prof. J.G. Mikusińskim. W 1955 roku została członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w 1959 rozpoczęła studia zaoczne z zakresu geodezji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończyła w roku 1964 uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji inżynieryjno-przemysłowej.
Od roku 1960 zatrudniona jest w Katedrze Geodezji Wyższej, początkowo na stanowisku asystenta a od 1966 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy Charakterystyka dokładnościowa poligonów w osnowach wodno-melioracyjnych, urządzeniowo-rolnych i leśnych – adiunkta. Jej prace dotyczą teorii wyrównań oraz kartografii. W tym okresie współpracuje z prof. M. Steinhausem oraz prof. R. Hlibowickim. W latach następnych kontynuuje badania z zakresu kartografii teoretycznej. W roku 1980 habilituje się na podstawie rozprawy Studia metodyczne wybranych zagadnień redakcji map przyrodniczo-rolniczych, a w roku 1992 uzyskuje tytuł profesora nauk technicznych. W roku 1998 zostaje profesorem zwyczajnym.
W okresie swej pracy w Akademii Rolniczej prof. Ewa Krzywicka-Blum rozwinęła znacząco kartograficzny kierunek badań. Własne wyniki referowała na 16 konferencjach zagranicznych i wielu krajowych. Między innymi jest autorką sonorycznej metody kodowania obrazu oraz różnego typu map anamorficznych. Przez 7 lat zatrudniona była w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego prowadząc specjalistyczne wykłady z matematyki i teorii odwzorowań dla kartografów.
O międzynarodowym autorytecie prof. Ewy Krzywickiej-Blum świadczy wybór jej na przewodniczącą Komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Pełniła i pełni funkcje: prodziekana, kierownika Katedry, Zakładu, członka Senatu, przewodniczącej komisji senackich.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.