Kuczewski Krzysztof Urodził się 22 lutego 1946 roku w Suwałkach. Studia wyższe odbył w latach 1964–1969 na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1969 roku dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. W 1978 roku Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała Mu stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej Badanie wpływu zmiennego obciążenia hydraulicznego dla wybranych wysokości sztucznie uformowanych złóż torfowych na efekt oczyszczania ścieków. Ta sama Rada Wydziału w 1991 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na biologicznych ociekowych złożach torfowych nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych w specjalności oczyszczania ścieków. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 2001 roku.
Po ukończeniu studiów w 1969 roku rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa Wodnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta, potem starszego asystenta, adiunkta, a od sierpnia 1995 roku profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1976 r. został zatrudniony w Zakładzie Techniki Sanitarnej Wsi Instytutu Budownictwa Rolniczego. Od 1992 roku pełni funkcję kierownika tego zakładu.
Odbył liczne staże naukowe zagraniczne i krajowe m.in. w Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytecie Rolniczym w Jełgawie (Łotwa), Akademii Rolniczej w Czeskich Budziejowicach (Czechy), Wyższej Szkole Technicznej w Brnie (Czechy), Instytucie Inżynierii Środowiska – Politechnika Warszawska oraz staż zawodowy w Instytucie Ochrony Środowiska. Ponadto w 1991 roku w ramach programu TEMPUS odbył semestralne Studium Podyplomowe ”Woda i Środowisko” – kurs ”Postępowanie z substancjami zagrażającymi wodzie” zorganizowany przez Uniwersytet w Hanowerze (Niemcy).
Promotor czterech przewodów doktorskich (w tym jednego pomyślnie zakończonego). Był też promotorem 95 prac magisterskich. Wykonał recenzje związane z przewodem habilitacyjnym i rozprawą doktorską. Recenzował 16 prac naukowych zleconych przez wydawnictwa naukowe oraz 16 projektów badawczych KBN.
Dorobek naukowy, wdrożeniowy i inżynierski prof. Krzysztofa Kuczewskiego obejmuje łącznie 172 pozycje, z których 69 opublikowano, w tym m.in. 3 podręczniki i skrypty, 2 monografie, 2 patenty. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania środowiska naturalnego do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, zaopatrzenia w wodę i kanalizację osiedli wiejskich, wykorzystania osadów ściekowych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora. Posiada odznakę ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu ”. Otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie i wdrożenie technologii oczyszczania ścieków bazującej na pracy ociekowego złoża torfowego.