Kukla Stanisław Urodził się 23 kwietnia 1926 roku w Korsowie w byłym województwie tarnopolskim. Szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące ukończył w Leżajsku w roku 1948. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom magistra inżyniera rolnika otrzymał w 1953 roku, na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1960 rozpoczyna pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
W roku 1987 zostaje mianowany kierownikiem specjalistycznej Pracowni Biologii i Biochemii Torfu, której był głównym organizatorem.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 roku na podstawie rozprawy Rozwój torfowisk źródliskowych na terenach północno-wschodniej Polski, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w roku 1987 przedstawiając pracę Substancje biologicznie czynne wyodrębnione z różnych rodzajów i gatunków torfu na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Jest współautorem 5 opracowań patentowych do stosowania biogenów torfopochodnych w praktyce rolniczej i lecznictwie. Współtwórca preparatu torfopochodnego PTT ”Tołpa”. Opracował instalację technologiczną do produkcji preparatu torfopochodnego ”Tołpa”, która została wdrożona pod jego kierunkiem w Fabryce Leków Torf Corporation.
Autor 65 opracowań z zakresu: stratygrafii torfowisk, określania zawartości substancji aktywnych w torfie, możliwości ich praktycznego wykorzystania oraz analiz chemicznych frakcji torfowych.
Wyniki swych prac prezentował na Węgrzech, w Gdańsku, w Poznaniu, Austrii.
Za działalność dydaktyczno-naukową wyróżniony został 7 nagrodami Rektora, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.