Kuprowski Marian Urodził się 2 maja 1919 roku w Samborze, woj. lwowskie. Studia rozpoczął w 1937 roku w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które kontynuował w latach 1939–1941 (Lwowski Instytut Weterynaryjny) oraz podczas okupacji niemieckiej (1942–1943) w ramach tzw. Fachowych Kursów Weterynaryjnych uzyskując w 1943 roku dyplom lekarza weterynaryjnego. Następnie po odbyciu stażu w rzeźni miejskiej we Lwowie w 1944 roku i otrzymaniu zaświadczenia od ówczesnych władz niemieckich o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego przeniósł się do Rzeszowa, gdzie pracował jako praktykujący lekarz weterynaryjny.
Po zakończeniu działań wojennych przeniósł się do Wrocławia i od 1946 roku pracował jako starszy asystent w Katedrze Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1950 roku powołany zostaje do zawodowej służby wojskowej otrzymując przydział do Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych w Puławach, gdzie organizuje laboratorium histopatologiczne. W czasie pracy w Centrum uzyskuje na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu stopień doktora nauk weterynaryjnych (1951 r.) na podstawie rozprawy Badania histopatologiczne nad zakaźnym zapaleniem jelit ślepych i wątroby u indyków. W międzyczasie składał egzaminy dyplomowe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując dyplom lekarza w 1955 r. W roku 1954 powraca do pracy w Katedrze Anatomii Patologicznej na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu.
Stopień doktora habilitowanego uzyskuje w 1960 roku na podstawie pracy Patogeneza i morfologia moniliazy kurczaków w świetle badań własnych. W roku 1961 zostaje mianowany docentem w Katedrze Anatomii Patologicznej. Na tym stanowisku pracował do 1966 roku pełniąc od 1964–1966 roku obowiązki kierownika katedry.
W 1966 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu (od 1985 roku Katedry) Histologii i Embriologii, na którym pozostaje do 1989 roku, tj. do przejścia na emeryturę.
Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych otrzymuje w 1970 roku.
Dorobek naukowy prof. Mariana Kuprowskiego obejmuje 42 pozycje i dotyczy patomorfologii ptaków oraz zastosowania nowych metod histochemicznych do oceny różnych stanów zaawansowania zawału mięśnia sercowego u zwierząt domowych i dziko żyjących. Szczególnie wartościowe są badania nad zakaźnym zapaleniem jelit ślepych i wątroby u indyków, których wyniki znalazły oddźwięk w niemieckich opracowaniach podręcznikowych.
Do osiągnięć w pracy dydaktycznej prof. M. Kuprowskiego należy zaliczyć opracowanie Programowego przewodnika do ćwiczeń z histologii, którego ukazały się 4 wydania. Ponadto prof. M. Kuprowski uczestniczył w tłumaczeniu niemieckiego podręcznika anatomii patologicznej prof. K. Nieberlego i prof. P. Cohrsa.
Profesor Marian Kuprowski zmarł 2 października 1993 roku. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.