Kuryszko Jan Urodził się 4 września 1947 roku w Lubrzy Prudnickiej, woj. opolskie. Szkołę średnią (Technikum Rolnicze) ukończył w 1966 roku w Prudniku. W latach 1966–1968 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Cieszynie. W roku 1968 został studentem Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od trzeciego roku do końca studiów był członkiem Sekcji Histologicznej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, pracując jako wolontariusz w Zakładzie Histologii i Embriologii. Po ukończeniu studiów w 1974 roku podjął pracę w Zakładzie Histologii i Embriologii, początkowo jako asystent stażysta (od 1974 do 1975), potem asystent (od 1975 do 1976), a następnie jako starszy asystent (od 1976 do 1982). Po wykonaniu pracy doktorskiej Zmiany ultrastrukturalne występujące w komórkach błony ziarnistej trzeciorzędowych pęcherzyków jajnikowych myszy podczas procesu atrezji i po jej obronie (1982 r.) zaangażowany został na stanowisko adiunkta.
Na podstawie pracy habilitacyjnej Badania nad występowaniem cyst jajnikowych i ich związkiem z czynnością jajnika i stanem błony śluzowej jajowodu i macicy krów w 1990 roku Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie histologii i embriologii. W 1991 roku powołany został na stanowisko Kierownika Katedry Histologii i Embriologii (obecnie Zakładu w ramach Katedry Anatomii i Histologii), na którym pozostaje do chwili obecnej.
W 1996 roku otrzymał tytuł profesora, a w 1999 roku mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego.
Całokształt dorobku naukowego prof. dr. hab. Jana Kuryszki obejmuje 117 pozycji. Na dorobek ten składa się 49 prac oryginalnych, z których 24 ogłoszono drukiem w języku angielskim lub niemieckim, 65 komunikatów na zjazdy i kongresy naukowe oraz 3 opracowania zbiorowe typu podręcznik i monografia.
Zainteresowania naukowe profesora Jana Kuryszki dotyczą: histologii i histopatologii żeńskiego układu rozrodczego u zwierząt, ultrastruktury komórek układu limfatycznego w przebiegu białaczek naturalnych i przeszczepialnych, zmian w strukturze różnych komórek i tkanek pod wpływem eksperymentalnie zmienionych warunków bytowania i żywienia zwierząt, osteosyntezy w traumatologii i ortopedii.