Kutkowska Barbara Urodziła się 18 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie XI Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu w 1971 roku. Studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1976 roku.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1983 roku na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Czynniki determinujące wydajność pracy maszyn w warunkach górskich, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w SGGW w Warszawie, na podstawie rozprawy Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rodzinnych położonych w regionie Sudetów.
Odbyła szereg staży naukowych, w tym: w Zakładzie Cybernetyk IBMER w Warszawie, w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie w Czechosłowacji, na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie w Niemczech oraz w Kanadzie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Uniwersytet British Columbia.
Pracuje w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na stanowisku kierownika Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu.
Była przedstawicielem adiunktów w Radzie Wydziału Rolniczego w kadencji 1993–96, prodziekanem Wydziału Rolniczego od 1999 roku.
Jest promotorem 1 doktoratu oraz 21 prac magisterskich. Wykonała 3 recenzje w przewodach doktorskich.
Jest współautorką podręcznika Polska polityka rolna u progu XXI wieku (2000), 1 skryptu Zastosowanie metody planowania programu w gospodarstwie rolnym (1984) oraz 63 publikacji, w tym 42 oryginalnych opublikowanych prac twórczych. Wyniki swoich prac prezentowała na 20 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosiła cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu British Columbia w Kanadzie, jest autorem 46 prac dotyczących ekonomicznych problemów rolnictwa górskiego.
Jest autorką szeregu prac dotyczących ekonomicznych problemów rolnictwa górskiego oraz interwencjonizmu skierowanego na rolnicze obszary problemowe.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona 5 nagrodami Rektora.