Kwiatkowski Tadeusz Urodził się 4 stycznia 1929 roku w Czyżynach. W roku 1948 ukończył II Państwowe Gimnazjum i Liceum w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, które ukończył w roku 1952. Od 1953 r. do 1999 r. pracował nieprzerwanie w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku kolejno: asystenta, st. asystenta, adiunkta, docenta i od 1977 profesora nadzwyczajnego. Był także kierownikiem Zakładu Diagnostyki w Katedrze Chorób Wewnętrznych.
Jego działalność naukowo-badawcza dotyczyła hematologii, fizjologii i fizjopatologii przewodu pokarmowego przeżuwaczy, chorób wątroby, zastosowania związków anabolicznych u bydła i owiec oraz ich wpływu na kształtowanie się wskaźników produkcyjnych i przemiany materii.
Profesor T. Kwiatkowski w latach 1964–1968 odbył staż naukowy w ośrodku INRA we Francji i w Państwowej Szkole Weterynaryjnej w Alfort we Francji, w Royal Veterinari College Hertfordshire w Anglii, Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii.
Był promotorem 5 przewodów doktorskich i recenzentem 4 rozpraw habilitacyjnych. Na dorobek naukowy składa się ponad 55 prac oryginalnych, kilka ekspertyz i 1 skrypt. Prof. Kwiatkowski opracował szereg instrukcji dla terenowej służby weterynaryjnej i zootechnicznej.
W latach 1970–1989 był pełnomocnikiem rektora ds. studentów obcokrajowców, wiceprezesem Zarządu ZNP przy AR, członkiem wielu komisji rektorskich.
W latach 1975–1983 był członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN.
Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał 2 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4 indywidualne i 9 zespołowych nagród Rektora. Otrzymał dyplom uznania za wkład wniesiony w rozwój Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, medal ”Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.