Latoś Stanisław Urodził się 13 maja 1934 roku w Grabownicy Starzeńskiej. Studia wyższe na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie ukończył w roku 1957, i tam w 1964 roku obronił pracę doktorską, a w roku 1985 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na AGH i Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w przeszłości również na Akademii Rolniczej w Krakowie, Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie i Studium Wojskowym AGH. W działalności naukowej zajmuje się optymalizacją konstrukcji i technologii zakładania geodezyjnych osnów poziomych, wyznaczaniem przemieszczeń i deformacji górotworu i powierzchni terenu oraz położonych na nim obiektów inżynierskich, automatyzacją pomiarów oraz opracowaniem i prezentacją ich wyników. Zajmuje się również konstrukcją specjalistycznych przyrządów i aparatury do pomiaru oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych, badaniem konstrukcji dokładności i przydatności nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz szacowaniem i wyceną nieruchomości. Kierował kilkunastoma pracami naukowymi i doświadczalnymi dla potrzeb przemysłu i różnych instytucji naukowych. Był i jest konsultantem naukowym w kilku przedsiębiorstwach i instytucjach geodezyjnych.
Wyniki swych prac przedstawił w 82 artykułach i rozprawach opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Były one również prezentowane na ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach realizacji badań powstało kilka przyrządów pomiarowych oraz technologii pomiarów i opracowania ich wyników. Na niektóre z nich uzyskano patenty lub świadectwa projektów wynalazczych. Jest autorem ponad 20 opracowań i ekspertyz dla resortu górnictwa i energetyki oraz budownictwa i geodezji. Brał udział w opracowaniu 4 grantów, a jednego z nich był kierownikiem.
Za prace dydaktyczne i naukowe otrzymał szereg wyróżnień, nagród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.