Leszczyński Wacław Urodził się 11 kwietnia 1936 roku w Warszawie. Szkołę podstawową ukończył w Pokoju w powiecie opolskim w 1949 roku, a II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu w 1953 roku. Następnie studiował na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1957 roku tytuł inżyniera, a w 1959 roku magistra inżyniera rolnictwa, specjalność technologia rolna.
Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień doktora nauk rolniczych w 1969 roku na podstawie rozprawy Wpływ niektórych związków azotowych na fermentację alkoholową prowadzoną przez drożdże z gatunku Saccharomyces cerevisiae, a w 1977 roku stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii rolnej na podstawie rozprawy Wpływ różnych czynników działających w uprawie ziemniaka na niektóre właściwości fizyczne i skład chemiczny otrzymywanej skrobi. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1987 roku. Jest specjalistą z zakresu technologii żywności, o specjalności technologia ziemniaka i skrobi.
Prodziekan (1981) i dziekan (1981–1987 i 1993–1999) Wydziału Technologii Żywności, prorektor ds. dydaktyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990–1993), członek Senatu Uczelni (od 1981 r.), redaktor merytoryczny i członek Kolegium Wydawnictwa AR (1987–1999), kierownik Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa (od 1990 r.) i Zakładu Technologii Węglowodanów w tej katedrze (od 1982 r.), przewodniczący i członek wielu komisji senackich, uczelnianych i rektorskich. Członek Rady Oddziałowej (1963–1969) oraz Rady Zakładowej i przewodniczący komisji (1969–1976) ZNP, członek Komisji Założycielskiej i Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” (1980–1981), członek Prezydium Zarządu i przewodniczący Sekcji Technologii Rolnej Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Rolniczego (1965–1979).
Członek Zespołu Naukowo-Dydaktycznego (Komisji Ekspertów) MEN (1987–1990), członek Rady Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych (1990–1993), członek Rady Nadzorczej – Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych we Wrocławiu (od 1992 r.), członek Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN (od 1984 r.), przewodniczący Zespołu Nauki o Skrobi Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN (1985–1990), przewodniczący Sekcji Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 1999 r.), wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu (1985–1991), przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielczych Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich we Wrocławiu (1989–1998), ławnik sądowy (1976–1982), członek komendy hufca ZHP i drużynowy drużyny akademickiej ”Węzeł” (1958–1962), członek Synodu Archidiecezji Wrocławskiej i wiceprzewodniczący komisji (1985–1991) .
Promotor 4 prac doktorskich, 2 w toku oraz doktoratu honoris causa i 110 prac magisterskich. Recenzent w 16 przewodach habilitacyjnych, 9 doktorskich i 1 doktoratu honoris causa oraz 132 różnych prac naukowych. Współautor 5 podręczników i skryptów, m.in. G. Lisińska, W. Leszczyński: Potato Science and Technology. Elsevier Applied Science, London 1989 i 155 publikacji naukowych, w tym 61 oryginalnych twórczych oraz 2 patentów. Uczestnik 16 międzynarodowych i 71 krajowych konferencji naukowych. Kierownik 14 tematów naukowych w problemach centralnie sterowanych i projektów KBN. Stworzył liczący się ośrodek badań nad skrobią.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP i Odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Otrzymał 3 nagrody Ministra i 24 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.