Licznar Michał Urodził się 2 czerwca 1941 roku w Nastawcach, pow. Buczacz. Studiował w latach 1960–1965 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze Gleboznawstwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1973 na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, na podstawie rozprawy Właściwości i geneza niektórych gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego (promotor – prof. dr. hab. Stanisław Kowaliński). W oparciu o monografię Właściwości gleb i kierunki ich ewolucji na terenach erodowanych Płaskowyżu Głubczyckiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1993.
Odbył staże naukowe w IUNG – Puławy, na Uniwersytecie Wrocławskim, w Holandii, Jugosławii, Mołdawii i Słowacji.
Był prodziekanem Wydziału Rolniczego w latach 1990–1993. Od roku 1989 kierownik Zakładu Gleboznawstwa Rolniczego i Żyzności Gleb w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG), sekretarz, a następnie wiceprzewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTG. W latach 1992–1999 członek Zarządu Głównego PTG. Ponadto sekretarz Wydziału VII Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1989–1999. Od roku 1995 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych. Od 1999 członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.
Wypromował 2 doktorów, był opiekunem 48 prac magisterskich, recenzował 4 prace doktorskie, 2 habilitacyjne. Jest współautorem 4 skryptów do ćwiczeń z gleboznawstwa. Brał udział w 25 konferencjach i sympozjach, krajowych i zagranicznych, poświęconych zagadnieniom próchnicy, żyzności i degradacji gleb.
Łączny dorobek naukowy obejmuje 190 pozycji, w tym 103 oryginalne prace twórcze. Ważną pozycję w dorobku stanowi monografia Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania.
Jego działalność naukowa dotyczy zagadnień transformacji materii organicznej, genezy, żyzności i degradacji gleb oraz recyklingu i utylizacji odpadów organicznych.
Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony był 2 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 20 nagrodami Rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi.