Lidtke Włodzimierz Urodził się 10 lutego 1917 roku w m. Ługa (Rosja). Szkołę podstawową i Gimnazjum Humanistyczne ukończył w Wilnie w 1937 roku. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wileńskiego. Przerwaną naukę z powodu wojny wznowił w 1945 roku na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, którą ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom inżyniera. Pracę magisterską i egzamin dyplomowy zdał w 1947 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, równocześnie rozpoczął pracę w charakterze asystenta w organizującej się Katedrze Łąkarstwa tej Uczelni.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1951 roku na podstawie rozprawy Typy roślinności i ich wartość gospodarcza na łąkach okolic Wrocławia irygowanych wodami ściekowymi (promotor – prof. dr Zygmunt Golonka). W 1955 roku uzyskał tytuł docenta.
W 1965 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1976 roku tytuł profesora zwyczajnego.
W 1956 roku przebywał w Instytucie Paszowym – Ługowaja (k. Moskwy), w 1958 w Instytucie Użytków Zielonych i Badań Torfowisk – Paulinen – w byłym NRD. W latach 1959–1960 odbył roczny staż w Kanadzie jako stypendysta Fundacji Rockefellera, gdzie przebywał na Uczelni Rolniczej – MacDonald College – Filia Uniwersytetu McGill w Montrealu.
Do specjalności naukowo-zawodowej Profesora zaliczyć należy działy łąkarstwa: klasyfikacja i ocena rolniczo-paszowa użytków zielonych, wartość rolnicza łąk nawadnianych i irygowanych oraz polderów.
Był recenzentem 20 rozpraw habilitacyjnych oraz 8 przewodów doktorskich. Liczba osobiście kierowanych prac magisterskich wynosi ponad 200. Jest autorem lub współautorem 56 prac naukowych. W latach 1955–58 opracował indywidualnie dwa skrypty akademickie – Uprawa i użytkowanie obszarów łąkowo-pastwiskowych.
Sekretarz Koła Łąkarzy i Torfoznawców Sekcji NOT we Wrocławiu (1950–1954), Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (1950–1956). Inspektor – konsultant w Rejonowym Oddziale Wodnych Melioracji Wojewódzkiego Urzędu we Wrocławiu (1949–1957).
Odznaczony Odznaką Honorową Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Holandii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Medalem za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu.