Lisińska Grażyna Urodziła się 8 stycznia 1941 roku w Górkach Dużych, powiat Pułtusk. Szkołę podstawową ukończyła w Tyńcu Małym k.Wrocławia w roku 1955, a Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiej w roku 1959. Studia wyższe odbyła na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1959–1963.
Stopień doktora nauk rolniczych nadała Jej Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1971 roku na podstawie rozprawy doktorskiej Zmiany w węglowodanach i związkach azotowych podczas suszenia i chłodzenia bulw ziemniaczanych w powietrzu i innych gazach (promotor – prof. dr hab. Gustaw Sobkowicz). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 1982 uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wpływ różnych czynników na skład chemiczny bulw ziemniaka i jakość otrzymanych z nich czipsów. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych został Jej nadany w roku 1992. Profesor Grażyna Lisińska reprezentuje dyscyplinę naukową technologia żywności i żywienia, specjalność technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia ziemniaka).
Od 1992 roku jest kierownikiem Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych, Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Swoje kwalifikacje naukowe i zawodowe podwyższała odbywając staże zagraniczne długoterminowe w placówkach naukowych USA, Niemiec i Grecji oraz krótkoterminowe w Anglii.
Pełniła funkcje prodziekana ds. studenckich Wydziału Technologii Żywności (1987–1990). Była członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1993–1995), Senackiej Komisji ds. dydaktyki, wychowania i zatrudnienia absolwentów (1987–1990), Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (1997–1999), pełnomocnikiem Rektora ds. wymiany zagranicznej studentów (1991–1994). Jest członkiem Rektorskiej Komisji ds. współpracy z zagranicą (od 1993), członkiem Sądu Koleżeńskiego dla nauczycieli akademickich (od 1999), pełni funkcję przewodniczącej Rady Bibliotecznej (od 1993) i Komisji Przetargowej ds. zakupu książek i czasopism (od 1999). Była pięciokrotnie powoływana na członka sekcji PO6G Komitetu Badań Naukowych, jest sekretarzem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999) i od roku 1991 członkiem zespołu redakcyjnego Food Chemistry.
Profesor G. Lisińska jest promotorem 3 rozpraw doktorskich, a 2 dalsze są w trakcie realizacji (w tym 1 z Litwy) oraz 83 prac magisterskich. Wykonała 85 recenzji, w tym: 1 wniosku na tytuł doktora honoris causa, 2 rozpraw habilitacyjnych, 5 rozpraw doktorskich oraz 27 publikacji naukowych w Food Chemistry. Pod jej opieką naukową 5 osób odbyło staże naukowe, w tym 2 osoby z Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego.
Dorobek naukowy prof. G. Lisińskiej obejmuje 156 pozycji, w tym 60 oryginalnych prac twórczych, współautorstwo książek: Potato Science and Technology, Molecular structure and function of food carbohydrate, Sugar, science and Technology, Control of food quality and analysis wydawnictwa Elsevier Applied Science Publishers oraz 2 skryptów (5 wydań) z zakresu towaroznawstwa i przechowalnictwa produktów rolnych i technologii węglowodanów. Uczestniczyła w konferencjach międzynarodowych w Anglii, Niemczech, USA i Litwie.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniona dwukrotnie nagrodą Ministra i 19 nagrodami Rektora.