Lonc Władysław Urodził się 31 maja 1930 roku w Urzejowicach w powiecie Przeworsk. Studia na kierunku rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1953.
W 1961 roku uzyskuje stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy Studia nad aklimatyzacją Sorghum vulgare Pers. oraz w 1969 roku doktora habilitowanego nauk rolniczych na podstawie rozprawy Zmienność i odziedziczalność cech morfologicznych sorga.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1981 roku a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 r.
W latach 1970–1994 był kierownikiem Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk od 1976 r. oraz Rad Naukowych: Instytutu Genetyki Roślin PAN (1984); Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1980–1995); Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego (1984–1990); Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1971–1974); Rady Hodowlano-Nasiennej przy Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa (1974–1982) i kuratorem krajowym badań nad zastosowaniem metod matematycznych w genetyce i hodowli roślin (1978–1990). Odbył 7 zagranicznych staży naukowych.
Promotor 9 doktoratów oraz 84 prac magisterskich. Wykonał 18 recenzji habilitacyjnych oraz 33 w przewodach doktorskich. Recenzent wielu publikacji naukowych oraz projektów badań i sprawozdań z ich wykonania.
Opublikował 168 prac w czasopismach naukowych i wydawnictwach specjalistycznych, w tym 78 oryginalnych. Jest twórcą, opiekunem naukowym 5 ogólnopolskich sympozjów z genetyki ilościowej roślin uprawnych oraz 410 seminariów z genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa, które odbywały się raz w tygodniu w Katedrze w semestrze zimowym w okresie 1970–2000 roku.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej i wyróżniony nagrodami: Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Rektora.