Ludwiczak Jan Urodził się 11 maja 1923 roku w miejscowości Salnia, pow. Krotoszyn. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie rozpoczął w roku 1946 studia na ówczesnym Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom inżyniera rolnika, magistra nauk agrotechnicznych, uzyskał w roku 1950. Od ukończenia studiów do czasu przejścia na emeryturę w roku 1993 pracował w obecnej Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Specjalizował się w zakresie rachunkowości rolniczej i kalkulacji kosztów w gospodarstwie rolnym.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1962 roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Kalkulacje pozaksięgowe w systemie rachunkowości rolniczej (promotor –prof. dr hab. Bohdan Kopeć). Stopień naukowy docenta (obecnie doktora habilitowanego) w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych nadała Mu Rada Wydziału Rolniczego WSR w 1968 roku na podstawie rozprawy Środki obrotowe w gospodarstwie rolnym w zależności od form organizacji i zarządzania.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1987. Prodziekan (1975–1981) i dziekan (1987–1993) Wydziału Rolniczego. Był kierownikiem Studium Podyplomowego (1970–1975), kierownikiem Zakładu Rachunkowości Rolniczej i zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, przewodniczącym Komisji Senackiej do spraw Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.
Promotor 6 doktoratów. Wykonał 8 recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Opiekun ponad 80 prac magisterskich.
Opublikował 60 prac naukowych (w tym 10 oryginalnych prac twórczych). Autor 3 skryptów: Rachunkowość rolnicza (4 wydania 1976–1989), Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwie rolnym (1978–1981), Przewodnik do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych (3 wydania).
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 15 nagrodami Rektora.