Łomotowski Janusz Urodził się w 23 grudnia 1953 we Wrocławiu. Jest absolwentem Technikum Chemicznego we Wrocławiu im. prof. Edwarda Suchardy. Studia wyższe odbył w latach 1973–1978 na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii ochrony środowiska w specjalności zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1981 na Politechnice Wrocławskiej po obronie rozprawy doktorskiej Zmiany jakościowe wody podczas infiltracji, a doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności wodociągi i kanalizacje w roku 1994 na podstawie rozprawy Infiltracja jako proces technologiczny. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu został powołany w roku 1998. Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Czeskich Budziejowicach, Jełgawie, Berlinie, Cottbus.
Od roku 1979 w Zakładzie Techniki Sanitarnej Wsi w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1998 roku pełni obowiązki Dyrektora tego Instytutu a od 1999 roku jest przedstawicielem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w Senacie. Jest członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Zespołu Aprobat Technicznych Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Pod jego kierunkiem wykonano 58 prac magisterskich oraz 12 inżynierskich. Wykonał 4 recenzje prac doktorskich. Na Jego dorobek naukowy składają się 92 publikacje, w tym 1 podręcznik, współautorstwo 2 skryptów i 1 poradnika oraz 78 nieopublikowanych prac naukowo-badawczych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych.
W latach 1983–1993 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL we Wrocławiu z siedzibą w Kiełczowie, Zakładzie Projektowania STEFPOL we Wrocławiu. Uczestniczył przy projektowaniu i realizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Legnicy – Przybkowie, rozbudowie wodociągu Sulejów – Łódź, opracowaniu i wdrożeniu automatycznych stacji uzdatniania wód podziemnych. Opracował ponad 300 technologii uzdatniania wód naturalnych dla potrzeb projektowania lub modernizacji zakładów wodociągowych. Jest autorem lub współautorem 18 opracowań projektowych, 2 patentów i 3 wzorów użytkowych.
Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 4 nagrodami Rektora.