Miklaszewski Stanisław Urodził się 24 marca 1919 roku w Rzeszowie. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał we Lwowie, gdzie w 1939 roku złożył egzamin dojrzałości. W 1942 roku rozpoczął studia na Politechnice we Lwowie, kończąc w 1945 roku III rok. W czasie pierwszych dwóch lat studiów pracował jako asystent wolontariusz w Katedrze Chemii Nieorganicznej u prof. W. Jakuba, a w latach 1944–1945 na etacie asystenta w tej samej Katedrze. Studia ukończył w 1948 roku na Politechnice Śląskiej, uzyskując stopień magistra nauk technicznych, inżyniera chemika. Pracę podjął w Zjednoczeniu Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach na stanowisku inspektora technicznego.
Od roku 1951 do 1995 pracował w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Pracę doktorską Próby określenia żyzności gleb lekkich przy pomocy wskaźników i testów opartych na fizykochemicznych właściwościach próchnicy glebowej (promotor – prof. B. Świętochowski) obronił w 1960 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a habilitacyjną Wpływ intensywności płodozmianu na dynamikę węgla organicznego, azotu ogólnego i wolnych aminokwasów w glebie piaszczystej, w różnych ogniwach zmianowania w 1968 roku. Na stanowisko docenta AR we Wrocławiu został powołany w 1971 roku.
Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 roku.
Prowadził badania z zakresu: właściwości próchnicy glebowej, dynamiki węgla organicznego, azotu ogólnego, wolnych aminokwasów, koloidów organiczno-mineralnych w glebach lekkich, aktywności biologicznej gleby, oceny skażenia metalami ciężkimi środowiska glebowego z wykorzystaniem dżdżownic jako biotestu.
Autor 40 prac naukowych. W latach 1967–1976 opiekun Koła Naukowego Studentów Uprawowców. Członek International Organization for Succulent Plant Study w ramach UNESCO.
Wyróżniony 11-krotnie nagrodą Rektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową ”Zasłużony Opolszczyźnie”.
Zmarł 8 listopada 1995 roku we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.