Mikołajczak Zygmunt Urodził się 30 kwietnia 1928 roku w Polwicy, w powiecie Środa Wlkp. Naukę w szkole podstawowej przerwała wojna 1939 roku. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1948 r. w Środzie Wlkp. W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera rolnictwa przeniósł się na studia magisterskie do Wrocławia, które ukończył w 1955 roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1965 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Możliwości prowadzenia gospodarki pastwiskowej na lekkich madach nadodrzańskich w świetle ścisłych doświadczeń polowych, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1975 roku na podstawie rozprawy Nawożenie pastwisk azotem w warunkach Dolnego Śląska.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.
Odbył staże naukowe krótkoterminowe w NRD (Uniwersytet w Lipsku), Finlandii (Uniwersytet Helsinki), Austrii (Stacja Górska – Gumpenstein), Jugosławii (Uniwersytet – Nowy Sad), Czechosłowacji (Czeskie Budziejowice i Bańska Bystrzyca), Niemczech (Uniwersytety w Kolonii, Gissen i Monachium).
Przewodniczący Senackiej Komisji do spraw nauki (1981–1993), członek Senatu AR (1981–1989), przewodniczący (Komisji Wyborczej Wydziałowej i Uczelnianej 1981–1994), sekretarz Komitetu Uprawy Roli i Roślin PAN (1983–1990), sekretarz (1982–1986) i wiceprzewodniczący (1987–1997) VII Oddziału WTN we Wrocławiu oraz sekretarz Komisji Rolnictwa PAN Oddział we Wrocławiu od 1993 roku.
Promotor 3 doktoratów oraz 105 prac magisterskich. Wykonał 12 recenzji prac doktorskich, 5 habilitacyjnych, 7 opinii dorobku naukowego na profesora oraz ponad 100 recenzji prac naukowych.
Autor i współautor 5 podręczników dla techników rol-niczych: Użytki zielone pasza latem i zimą (1983), Trwałe użytki zielone (1987), Gospodarka pastwiskowa (1988), Produkcja pasz na użytkach zielonych (1998), Stan i perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w Sudetach (1990).
Opublikował 84 prace naukowe i 101 prac popularnonaukowych.
Znany specjalista z zakresu gospodarowania na użytkach zielonych nizinnych i górskich Dolnego Śląska.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 6 innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, a także wyróżniony 20 nagrodami Rektora.