Mironowicz Agnieszka Urodziła się 26 lutego 1939 roku w Warszawie. Świadectwo dojrzałości uzyskała w I Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a studia ukończyła na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Chemicznym.
W roku akademickim 1962–1963 rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Chemii Ogólnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Początkowo włączyła się w badania nad syntezą steroidów, prowadzone przez Prof. Mariana Kocóra. Pracę doktorską Wpływ geminalnych grup metylowych przy C-4 na przebieg reakcji w pierścieniu B związków steroidowych (promotor – prof. Irena Małunowiczowa), obroniła w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień doktora nauk chemicznych.
Zainteresowania naukowe w zakresie biotransformacji rozwinęła w zespole Prof. Antoniego Siewińskiego. Uczestniczyła i prezentowała wyniki swoich prac na szeregu międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach naukowych. Opublikowała 15 oryginalnych prac twórczych i 6 patentów. Pracę habilitacyjną Wykorzystanie komórek roślinnych do biotransformacji ksenobiotycznych, strukturalnie zróżnicowanych związków chemicznych obroniła na Wydziale Technologii Żywności, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 1980 roku była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ ”Solidarność” w Instytucie Podstaw Chemii. Była członkiem Senatu jako delegat pomocniczych pracowników nauki Wydziału Technologii Żywności w latach 1981–1985, członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uczelni od 1996 roku.
Za badania naukowe, a także za pracę dydaktyczną otrzymała 14 nagród Rektora, jedną Ministra, Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznakę ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.