Molenda Jerzy Urodził się 20 października 1940 roku w Ostrowie Wlkp. Studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1958–1964. Po uzyskaniu dyplomu pracował przez krótki okres w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Bolesławcu Śląskim, a następnie z końcem roku 1965 podjął pracę w Wojewódzkim Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W zakładzie tym pracował na wszystkich stanowiskach – od asystenta w pracowni do kierownika zakładu, a także osiągnął kolejne stopnie i tytuł naukowy. Stopień doktora uzyskał w 1973 roku, a doktora habilitowanego w 1985 roku, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W roku 1995, na wniosek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach Prezydent RP nadał Mu tytuł naukowy profesora.
Jest autorem lub współautorem 121 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym wydanej w 1999 r. przez PWL książki Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową. Jest współtwórcą aktualnie obowiązującej ustawy O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Pełni funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (druga kadencja) i był jej przedstawicielem w Brukseli. W roku 1999 Minister Rolnictwa powołał Go w skład Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, w której pełni funkcję Krajowego Kierownika Specjalizacji ,,Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna”. W latach 1988–1991 był członkiem Rady ds. Zakładów Higieny Weterynaryjnej przy Dyrektorze Instytutu Weterynarii w Puławach. Od roku 1995 jest przewodniczącym Rady Programowej Życia Weterynaryjnego.
W roku 1998 podjął pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w której kieruje Zakładem Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa.