Narkiewicz-Jodko Małgorzata Urodziła się 1 listopada 1938 roku w Cieszynie. Studia wyższe ukończyła w 1961 roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W roku 1970 na tym samym Wydziale otrzymała stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy Badania zasiedlania przez grzyby nasion koniczyny czerwonej przechowywanych bez dostępu powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków patogenicznych (promotor – prof. dr Wanda Truszkowska). W 1986 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wartość siewna trzech zbóż w aspekcie fitopatologicznym.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymała w 1998 roku. Specjalność naukowa – technologia żywności, zdrowotność zbóż, przechowalnictwo, technologia zbóż. Odbyła cztery staże w placówkach naukowych; Danii, Holandii, ZSRR oraz NRD.
Od roku 1991 pracuje w Katedrze Technologii Zbóż Wydziału Technologii Żywności: adiunkt (1991–1992), profesor nadzwyczajny AR (1993–1998). Funkcje: kierownik Katedry (1991–1993), zastępca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (od 1996).
W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin: adiunkt (1970–1986) i docent (1987–1990) oraz: zastępca kierownika Zakładu Biologii Przechowalnictwa Nasion (1986–1990), kierownik Pracowni Patologii Nasion (od 1984–1990).
W Polskim Towarzystwie Fitopatologicznym: sekretarz (od 1971–1984), zastępca przewodniczącego (od 1984–1996), przewodniczący (od 1996).
Promotor 1 pracy oraz recenzent jednej pracy doktorskiej, opiekun 17 prac magisterskich.
Dorobek naukowy: 135 pozycji, w tym 51 oryginalnych prac twórczych. Była krajowym kuratorem w ramach RWPG oraz FAO/UNDP. Otrzymała: pięć nagród Dyrektora IHAR-u, jedną Rektora AR oraz Złoty Krzyż Zasługi.