Nicpoń Józef Urodził się 14 marca 1943 roku w Kuźnicy k. Częstochowy. Szkołę podstawową ukończył w Łobodnie, liceum ogólnokształcące w Kłobocku, a następnie 2-letnią Szkołę Instruktorów Higieny we Wrocławiu. W latach 1963–1969 studiował na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie w roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w roku 1984 doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora. Stanowisko prof. zwyczajnego uzyskał w 2000 roku. Od 1986 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i kierownika Zakładu Diagnostyki Klinicznej. Od 1996 rok jest Dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Jego dorobek naukowy stanowi ponad 200 pozycji drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2 skrypty i 1 podręcznik. Jest promotorem 6 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich.
Główne kierunki zainteresowań zawodowych to: gospodarka wodno-elektrolitowa, w tym ocena zaburzeń czynnościowych nerek; choroby przemiany materii u bydła i ich wpływ na zdrowotność oraz produkcyjność krów, profilaktyka i leczenie biegunek u cieląt; biofizyczne i biochemiczne uwarunkowania determinujące sprawność wysiłkową koni; choroby układu pokarmowego i oddechowego głównie u psów z uwzględnieniem diagnostyki endoskopowej; badania nad premiksami profilaktyczno-leczniczymi oraz lekami weterynaryjnymi.
Był stypendystą Humboldta w Tierärztliche Hochschule Hannover w latach 1978–1980, 1985–1986, 1992 roku. Odbył także staże w wielu ośrodkach weterynaryjnych: Brno, Koszyce, Charków, Belgrad, Nowy Sad, Hannover, Monachium, Lipsk, Berlin oraz Cornell University, Purdue University, Iowa State University w USA.
Jest członkiem Komisji Nauk Weterynaryjnych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW), Przewodniczącym Sekcji Klinicznej PTNW, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Societas Humboldtiana Polonorum, Internat. Buiatric Organisation, New York Academy of Science, Polskiego Towarzystwa Bujatrycznego, Polskiego Towarzystwa Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.
Jest członkiem ZNP. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RU ZNP.
Był wyróżniony nagrodami: Ministra Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla AR we Wrocławiu, Medalem ,,Za zasługi dla Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Brnie”, medalem im. S. Grzyckiego Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, brązowym i srebrnym medalem za zasługi dla Łowiectwa, brązowym odznaczeniem im. J. Krasickiego, Złotą Odznakę ZSP.