Nietupski Teodor Urodził się 2 kwietnia 1931 roku w Janowie k. Sokółki. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1956 roku. W tymże roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na macierzystej Uczelni.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1964 roku. na Wydziale Rolniczym WSR Wrocław na podstawie rozprawy Alternatywne projektowanie organizacji gospodarstwa rolniczego metodą programowania liniowego (promotor – prof. dr hab. Bohdan Kopeć). Habilitował się na tymże Wydziale w 1969 roku na podstawie pracy Metoda planowania bazy paszowej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1982 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1991 roku.
W trakcie pracy na Uczelni odbył szereg staży zagranicznych w Czechosłowacji, Związku Radzieckim, Jugosławii, Bułgarii i w Niemczech.
Począwszy od 1970 roku pełnił funkcję zastępcy, a od 1977 roku dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Od 1994 roku jest kierownikiem Katedry o tej samej nazwie. W latach 1970–1975 był prodziekanem, w okresie 1975–1978 dziekanem Wydziału Rolniczego, zaś w latach 1981–1982 prorektorem. Przez kilka kadencji był członkiem Senatu Uczelni oraz przewodniczącym Komisji Finansów w latach 1990–1996, a w latach 1979–1981 przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uczelni.
Od 1970 roku jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, w latach 1978–1989 był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, następnie członkiem Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich oraz Wrocławskiego Oddziału PAN i WTN. Jest działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1991–1995 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP, zaś od 1998 roku jest członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP.
Wypromował 23 doktorów, w tym 2 zagranicznych, wykonał 38 recenzji prac doktorskich, 26 rozpraw habilitacyjnych i 19 wniosków do tytułu naukowego profesora. Jest autorem i współautorem 4 książek i 6 skryptów oraz 219 prac naukowych, z czego 12 w językach obcych. Jest uznanym specjalistą w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw rolniczych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał 6 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 24-krotnie nagrodę Rektora.