Niezgodziński Piotr Urodził się 8 sierpnia 1921 roku w Kobiernie koło Krotoszyna. Po drugiej wojnie światowej rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
W 1947 roku, będąc jeszcze studentem, rozpoczął pracę w Zakładzie Zoologii Rolniczej i Entomologii Stosowanej na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W tej placówce, po różnych jej organizacjach, pracował aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku. Rozpoczął pracę od stanowiska młodszego asystenta i przeszedł wszystkie szczeble stanowisk aż do profesora nadzwyczajnego włącznie.
Zainteresowania naukowe w pierwszych latach Jego pracy dotyczyły szkodliwej entomofauny krzewów owocowych i ozdobnych. Przedmiotem Jego pracy doktorskiej była fauna wyrośli powstających na różach na skutek żerowania larw błonkówek z rodzaju Diplolepis. Te badania rozszerzone na inne gatunki występujące w Polsce stały się podstawą do opracowania Jego rozprawy habilitacyjnej. W latach 70. i 80. zajął się szkodnikami grochu i fasoli i tej tematyce badawczej był wierny do końca swojego życia.
Pod jego kierunkiem 40 studentów wykonało swoje prace magisterskie. Był promotorem 1 pracy doktorskiej i recenzentem kilku prac doktorskich. Jest współautorem skryptu Entomologia ogólna i akademickiego podręcznika Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania, który miał 2 wydania.
Przez 25 lat pełnił funkcję kierownika Studenckich Kół Naukowych. Był też wieloletnim kierownikiem Studium Podyplomowego Ochrony Roślin, biorąc czynny udział w układaniu programów nauczania dla tego studium. Pełnił przez wiele lat funkcję przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wiele razy nagradzany przez Rektora AR i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Po przejściu na emeryturę poświęcił się swojemu hobby, jakim było malarstwo.
Zmarł 7 lipca 1997 roku. Pochowany na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.