Salejda Włodzimierz ur. w 1953 r. w Wieluniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia fiz. na Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) PWr. – 1977 r.; dr n. fiz. w Instytucie Fizyki (IF) PWr. – 1984 r.; dr hab. n. fiz. na WPPT PWr. – 1999 r.; prof. nadzw. PWr. od 2002 r.; dyscyplina naukowa: fizyka, fizyka fazy skondensowanej; asystent w IF PWr. – 1977 r.; st. asystent w IF PWr. – 1980 r.; adiunkt naukowo-badawczy w IF PWr. – 1986 r.; adiunkt naukowo-dydaktyczny w IF PWr. – 1990 r.; prof. nadzw. w IF PWr. – 2002 r.; staż naukowy w Laboratorium Fizyki Teoretycznej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) 1986–1990; zainteresowania naukowe: fizyka struktur niskowymiarowych, struktury aperiodyczne, fizyka obliczeniowa, struktury fotoniczne; z-ca dyr. IF PWr.1996–2002; prodziekan WPPT PWr. od 2002 r.; czł. PTF; przewodniczący komisji ds. nauczania fizyki w szkołach wyższych PTF 2004–2006. Animator dwóch nowych specjalności studiów na WPPT. Koordynator dolnośląskich festiwali nauki na PWr. od 2004 r. Autor lub współautor 37 publikacji naukowych oraz dwóch podręczników. Liczba cytowań do 2003 r. – 47. Wypromował dr. n. fiz. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.