Nowak Lech Urodził się 2 kwietnia 1944 roku w Lublinie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Wołowie. W latach 1964–1969 studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Odbył roczny staż asystencki w Katedrze Chemii Rolniczej WSR we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie rozprawy Wpływ zróżnicowanego nawożenia i nawadniania na dynamikę zawartości podstawowych składników i wartość paszową liści buraków cukrowych w 1976 roku, a doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1993 roku na podstawie rozprawy Wpływ opadów i deszczowania na plonowanie roślin okopowych w różnych warunkach siedliska. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1999 roku.
W 1970 roku został zatrudniony w Instytucie Rolniczych Podstaw Melioracji, po zmianie nazwy Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska, której od 1997 roku jest kierownikiem.
Zainteresowania naukowe L. Nowaka koncentrują się na zagadnieniach dotyczących wpływu czynników przyrodniczych i antropogenicznych środowiska, a zwłaszcza deszczowania i zróżnicowanego nawożenia, na wysokość i jakość plonu roślin rolniczych i ogrodniczych, gospodarkę wodną gleby i roślin oraz na skład chemiczny i migrację składników biogennych w profilu glebowym.
Dorobek naukowy obejmuje 121 pozycji, z tego 67 ogłoszono drukiem. Jest autorem 1 skryptu oraz współautorem 2 monografii. Wyniki swoich badań prezentował na wielu sympozjach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą (NRD, Bułgaria, Izrael, Austria, Słowacja).
Wypromował 1 doktora, jest opiekunem 1 doktoranta, kierował 12 pracami magisterskimi. Wykonał recenzje 3 rozpraw doktorskich oraz 25 prac przeznaczonych do druku.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Otrzymał 2 nagrody Ministra oraz 13 nagród Rektora.