Nowak Władysław Urodził się dnia 20 marca 1940 roku w Ostrowach Tuszowskich, w powiecie Kolbuszowskim. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, a Państwowe Technikum Rolnicze w Weryni k. Kolbuszowej w roku 1959. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w roku 1964 tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Odbył roczny staż pracy w Stacji Nasienno-Szkółkarskiej w Snowidzy k. Jawora, a następnie przez dwa lata pracował w Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa we Wrocławiu. W roku 1967 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Chemii Rolnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W 1972 roku został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1973 na podstawie rozprawy Skład i właściwości związków próchnicznych niektórych typów gleb uprawnych.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w roku 1993 na podstawie rozprawy Plonowanie i skład chemiczny niektórych gatunków i odmian traw w zależności od typu gleby i sposobu użytkowania.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR uzyskał w roku 1999.
Odbył długoterminowe staże w Niemczech na Uniwersytetach w Halle i Jenie. Był organizatorem oraz pełnił i pełni funkcję kierownika laboratorium dwóch Katedr: Szczegółowej Uprawy Roślin oraz Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni. Był przedstawicielem asystentów i adiunktów do Rady Wydziału Rolniczego, członkiem Rektorskiej Komisji ds. Ochrony Pracy, Społecznym Inspektorem Pracy.
Główne jego kierunki badawcze to: rekultywacja gleb zdegradowanych przez przemysł, agrotechnika roślin pastewnych uprawianych na paszę i na nasiona oraz wpływ nawożenia na jakość i wielkość plonu oraz właściwości chemiczne gleby.
Jest promotorem jednego doktoratu i opiekunem 34 prac magisterskich.
Jest autorem 85 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną został 11-krotnie wyróżniony nagrodami Rektora.