Nowicki Bolesław Urodził się 2 kwietnia 1928 roku w Czortkowie w woj. Tarnopolskim. Tu ukończył szkołę powszechną i dwuletnią szkołę handlową. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Wałbrzychu w 1950 roku. W tymże roku przyjęty został na Wydział Rolniczy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Studia inżynierskie i magisterskie ukończył w WSR we Wrocławiu.
Doktoryzował się u prof. Olbrychta w WSR we Wrocławiu w roku 1960, a habilitował w WSR w Poznaniu w roku 1963 na podstawie rozprawy Oddziaływanie kojarzenia krewniaczego na wartość cech użytkowych krów rasy nizinnej czarno-białej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1971, a zwyczajnego w roku 1978.
Specjalność naukowa – genetyka i ogólna hodowla zwierząt gospodarskich. Staże naukowe odbywał w Instytucie Zootechniczno-Weterynaryjnym w Charkowie, Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie i Nitrze, Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen i Uniwersytecie w Hanowerze. Od roku 1961 do 1995 kierował Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W okresie 1970–1973 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich.
Wypromował 14 doktorów, spośród których 8 uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego – wśród nich jest obecnie 8 z tytułami naukowymi profesora. Opiekował się 240 magistrantami.
Recenzował 5 prac habilitacyjnych i 7 doktorskich. Autor lub współautor 28 podręczników i skryptów, m.in.: Ogólna hodowla zwierząt – PWRiL, Warszawa 1969, Zootechniczny Słownik – PWRiL, 1965, Genetyka i metody doskonalenia zwierząt – PWRiL, 1985, Zachowanie się zwierząt gospodarskich – PWRiL, 1978, Kozy – chów i hodowla, PWN, 1990.
Opublikował 75 oryginalnych prac naukowych, 72 artykuły popularnonaukowe, 6 komunikatów i doniesień.
Wprowadził do polskiej nauki hodowli podstawy genetyki populacji i cech ilościowych, zapoczątkował z tego zakresu badania, jak też z zakresu behawioru zwierząt gospodarskich. Wyhodował rasę gołębi o mięsnym kierunku użytkowania. Spopularyzował hodowlę kóz w Polsce.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. Wyróżniony 5 nagrodami MEN i wieloma nagrodami Rektora.