Nyc Krzysztof Urodził się 13 września 1939 r. w Leżajsku, woj. podkarpackie. Tam ukończył liceum ogólnokształcące w 1957 roku. Studia wyższe ukończył w 1963 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął w Rejonowym Przedsiębiorstwie Robót Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu, na stanowisku inżyniera, a następnie kierownika budowy. W grudniu 1964 r. przeszedł do pracy w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Tam na Wydziale Melioracji Wodnych uzyskał kolejno stopnie naukowe: w 1971 r. doktora nauk technicznych po obronie pracy ”Potrzeby wodne oraz wskaźniki techniczno-eksploatacyjne nawodnienia deszczownianego”, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie rozprawy Sterowanie zasobami retencji gruntowej w dolinach rzek nizinnych.
W 1987 roku został mianowany docentem, a w 1992 r. profesorem nadzwyczajnym w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W październiku 1995 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.
W latach 1987–1990 pełnił funkcję prodziekana na kierunku inżynieria środowiska. Od 1989 roku sprawuje obowiązki kierownika Zakładu Eksploatacji Systemów Melioracyjnych, a w latach 1991–1994 oraz 1997–2000 zastępcy dyrektora Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska. Odbył szereg staży naukowych i wyjazdów konsultacyjnych do Czech, Słowacji, Niemiec, Jugosławii, Francji, Łotwy i Holandii.
Jego dorobek naukowy stanowi ponad 90 opublikowanych oryginalnych prac naukowych oraz 104 niepublikowane prace studialno-badawcze i studialno-projektowe. Działalność naukowa dotyczy głównie problematyki doskonalenia eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych oraz metod nawadniania, optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, a także stosowania zasobooszczędnych systemów nawadniania, badania bilansu wodnego małych zlewni rolniczych i kształtowania małej retencji wodnej oraz ochrony jakości wód.
Był promotorem 4 prac doktorskich oraz 66 magisterskich. Wykonał 5 recenzji prac doktorskich – w tym jedna za granicą, 4 oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej, 6 ocen dorobku w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora.
Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych: Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (sekretarz naukowy), Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (v-ce przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, v-ce przewodniczący Sekcji Głównej Melioracji i Ochrony Środowiska), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, v-ce prezes Zarządu Głównego). Był współorganizatorem, a następnie organizatorem trzech ogólnopolskich konferencji naukowych Usprawnienie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, odznaką ”Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, a także wieloma nagrodami Rektora.