Obmińska-Domoradzka Bożena Urodziła się 18 kwietnia 1954 roku we Wrocławiu. Studia wyższe rozpoczęła w 1973 roku na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu i ukończyła je z wyróżnieniem w 1978 roku, uzyskując dyplom lekarza weterynarii. W 1978 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakologii i Toksykologii początkowo w charakterze asystenta, od 1981 na stanowisku starszego asystenta i od 1986 r. na stanowisku adiunkta. Od 1997 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1985 roku na podstawie rozprawy Wpływ kompleksowego połączenia miedzi (C-79) na wskaźniki odporności u królików normotermicznych i gorączkujących. W 1992 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych z zakresu farmakologii na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Immunomodulujące właściwości dwuetylodwutiokarbaminianu sodowego w warunkach pobudzenia i supresji układu odpornościowego.
Dorobek naukowy prof. Bożeny Obmińskiej-Domoradzkiej obejmuje 111 pozycji, w tym 48 oryginalnych prac doświadczalnych i 63 doniesienia na kongresy i sympozja naukowe. Jej głównym kierunkiem badawczym jest immunofarmakologia doświadczalna niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz immunomodulatorów syntetycznych i naturalnych. Badania dotyczyły określenia wpływu leków immunotropowych na układ odpornościowy prawidłowy, stymulowany antygenami grasiczozależnymi i grasiczoniezależnymi oraz poddany immunosupresji farmakologicznej lub czynnikami środowiskowymi. Prowadzi też badania dotyczące oceny wpływu leków przeciwbakteryjnych na układ odpornościowy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, w którym pełniła funkcje sekretarza (1986–1995), obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej (od 1995), członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 1994 r. powołana została i wpisana na listę ekspertów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej Klinicznej z zakresu immunologii weterynaryjnej. Od 1996 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich.