Oporowska Krystyna Urodziła się 10 października 1915 roku w Pilźnie (woj. tarnowskie). Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Specjalizując się pod kierunkiem prof. F. Staffa w Zakładzie Ichtiobiologii i Rybactwa uzyskała dyplom magistra inżyniera w marcu 1945 roku. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1950 roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Skład chemiczny wód rzecznych Dolnego Śląska. Habilitowała się także na Wydziale Rolniczym w czerwcu 1962 roku na podstawie rozprawy Studia nad chemizmem wód stawów karpiowych w Miliczu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1971 roku, a profesora zwyczajnego w 1984 roku.
Współorganizatorka powołanej 1 sierpnia 1945 roku Katedry Limnologii i Rybactwa. W latach 1963–1970 była kierownikiem działającego przy Katedrze Zakładu Gospodarki Stawowej. Od roku 1973 do 1976 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Była współorganizatorką XVI Międzynarodowego Kongresu Limnologicznego w Polsce w roku 1965.
Dorobek profesor Oporowskiej w dziedzinie kształcenia kadry naukowej to promowanie 2 doktorów i 25 magistrów. Wykonała wiele recenzji w przewodach habilitacyjnych i przewodach doktorskich oraz wniosków profesorskich.
Opublikowała ponad 100 prac naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Na uwagę zasługuje opublikowana w języku niemieckim bibliografia polskiej literatury limnologicznej za lata 1953–1966.
Jest specjalistką z zakresu rybactwa stawowego. Jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na zanieczyszczenia wód powodowane działalnością rolniczą. Zapoczątkowała badania nad rolą miedzi w środowisku stawowym. Wyznaczyła wielkość LC50 dla wylęgu i narybku karpia dając podstawę do określenia dopuszczalnych stężeń miedzi w stawach karpiowych.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Zasłużony Nauczyciel PRL. Wyróżniona wieloma nagrodami Rektora.