Opyrchałowa Jadwiga Urodziła się 5 października 1919 roku w Banowicach. Szkołę średnią ukończyła w Myślenicach, a w latach 1937–1939 i 1945–1946 studiowała na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W październiku 1946 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Fitopatologii i Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i kontynuowała ją jako st. asystent od 1950 r. Równocześnie pracowała jako inspektor, a później kierownik Stacji Ochrony Roślin we Wrocławiu. W 1951 roku przyjęta zostaje na studia aspiranckie. W 1954 roku powołana zostaje na stanowisko adiunkta Katedry Entomologii Stosowanej.
Na podstawie rozprawy Ziołomirek zmienny jako szkodnik lucerny na Śląsku uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W 1963 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej Niektóre zagadnienia ochrony buraka cukrowego przed szkodnikami na Dolnym Śląsku uchwałą Rady Wydziału Rolniczego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1964 roku obejmuje stanowisko docenta w Katedrze Entomologii Stosowanej WSR we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskała w 1971 roku. Była dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin do przejścia na emeryturę w 1976 r.
Opublikowała około 50 prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie ochrony środowiska rolniczego.
Jej główne zainteresowania to: biologia i ekologia mszyc, biologiczne podstawy chemicznego zwalczania owadów w produkcji roślinnej oraz ekologia owadów.
Jest współautorką podręczników: Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania, w części entomologicznej (2 wydania); Ochrona roślin rolniczych (w latach 1974–1985 kilka wydań) oraz skryptów, w tym Wybrane działy ekologii z uwzględnieniem tematyki ochrony środowiska rolniczego.
Pod Jej kierunkiem kilkudziesięciu studentów wykonało prace magisterskie. Była promotorem 4 zakończonych rozpraw doktorskich oraz recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych.
Pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych na Wydziale Rolniczym i kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Była przewodniczącą Komisji Ochrony Roślin w Radzie Naukowej przy Ministrze Rolnictwa oraz członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN.
Została odznaczona nagrodami Rektora i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymała też Krzyż Kawalerski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.