Oszmiański Jan Urodził się 9 października 1950 roku w Prostiach k. Nieświeża. Studia ukończył w 1975 roku na Wydziale Technologii Żywności w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doktoryzował się w 1983 roku na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy Zmiany związków fenolowych w produkcji i przechowywaniu koncentratu soku jabłkowego (promotor – doc. dr hab. Jerzy Sożyński). W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w ART w Olsztynie – przedstawiając rozprawę habilitacyjną Przemiany enzymatyczne związków fenolowych w układach modelowych i ekstraktach owocowych, a w 1998 roku tytuł profesora nauk rolniczych. Specjalność naukowa - technologia surowców roślinnych, technologia owoców i warzyw. Odbył staże zagraniczne w Institut Nationale de la Recherche Agronomique w Montpellier (1983, 1986, 1987, 1994) i Narbonne (1986–87, 1993–1994) i w USA Cornell University Geneva New York (jeden rok). Pracę zawodową rozpoczął w 1975 roku w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1996 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw, a od 1992 roku jest jej kierownikiem. Jest stałym współpracownikiem redakcji czasopisma Przemysł Spożywczy.
Wypromował trzech doktorantów, w tym jedna osoba uzyskała za pracę doktorską nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Dalsze cztery osoby pod jego kierunkiem wykonują prace doktorskie. Opiekował się 28 pracami magisterskimi. Recenzował dwie prace habilitacyjne i trzy prace doktorskie.
Dorobek naukowy prof. Jana Oszmiańskiego obejmuje 147 opracowań naukowych, z tego 53 pozycje to oryginalne prace twórcze, w tym 19 prac opublikował w renomowanych czasopismach zagranicznych. Prace jego są znane i cytowane za granicą. Uczestniczył w 13 międzynarodowych konferencjach naukowych. W swoim dorobku posiada 5 patentów. Jest współautorem dwóch skryptów i podręcznika akademickiego – R. Zadernowski, J. Oszmiański Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw wydanego przez Wydawnictwo AR-T Olsztyn, 1994.
Za działalność naukowo-badawczą był 13-krotnie wyróżniany nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. W 1998 roku otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN w dziedzinie technologii żywności.