Paluch Julian Urodził się 19 lutego 1940 roku w Bukownicy. Technikum Melioracji Wodnych w Szczecinie – Zdrojach ukończył w 1959 roku. W roku 1965 ukończył Wydział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu – uzyskując dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych, zaś w 1969 roku tytuł inżyniera urządzeń sanitarnych na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.
Asystenckie Studia Przygotowawcze odbył w Pracowni Rolniczego Wykorzystania Ścieków Katedry Melioracji Rolnych i Leśnych, gdzie pracował jako asystent, starszy asystent i adiunkt. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu za pracę Kształtowanie się odpływów z terenów nawadnianych ściekami. Od 1974 roku do 2000 roku pracował w Instytucie Kształtowania, a następnie Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu na stanowisku adiunkta do 1988 roku, docenta do 1996 roku i profesora IOŚ od 1996 roku. W roku 1986 za dorobek naukowy i rozprawę Oczyszczanie ścieków miejskich w środowisku glebowym na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1998 roku podjął pracę w Akademii Rolniczej na niepełnym etacie.
Swoje dociekania naukowe skoncentrował na badaniach procesów oczyszczania ścieków w środowisku glebowym jako skutecznym rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony wód na drodze zamykania obiegu materii przez środowisko glebowe oraz szeroko pojętej gospodarki wodnej.
Jego dorobek naukowy składa się z ponad 90 oryginalnych prac naukowych i jednego patentu, 140 opracowań studialnych, projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, ponad 30 recenzji wydawniczych, kierował pracami badawczymi w ramach Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z amerykańską agencją ochrony środowiska US EPA, dwukrotnie był kierownikiem autorskiego grantu KBN oraz pierwszym i drugim wykonawcą w dwóch następnych. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i szeregu organizacji zawodowych i naukowo-technicznych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz jest biegłym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i biegłym w zakresie postępowań wodno-prawnych, oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków.