Pałczyński Adam Urodził się 14 listopada 1926 roku w Złoczowie w woj. tarnopolskim. Do wybuchu wojny skończył w Złoczowie dwie klasy gimnazjum. Po wojnie ukończył liceum w Jarosławiu. W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1953 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1961 roku na podstawie rozprawy Łąki i pastwiska Bieszczadów Zachodnich – studia geobotaniczno-gospodarcze, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1971 roku na podstawie monografii Bagna Jaćwieskie – pradolina Biebrzy.
Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1988 roku.
Po doktoracie poświęcił się prawie całkowicie problematyce torfoznawczej. Prace jego dotyczyły ekologii torfów i torfowisk. Był m.in. współautorem nowoczesnej genetycznej klasyfikacji torfów środkowoeuropejskich. Zrekonstruował subfosylne zbiorowiska roślinne Bagien Biebrzańskich, opracował koncepcję dwukierunkowej strefowości ekologicznej torfowisk dolin rzecznych. Już od 1968 roku podejmował wysiłki objęcia prawną ochroną Bagien Biebrzańskich. Od 1990 roku był przewodniczącym pierwszej Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego. Niestety, nie doczekał już utworzenia jego wymarzonego Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Brał udział m.in. w Międzynarodowych Kongresach Torfowych (Praga, Budapeszt-Kesthely, Otamieni-Helsinki, Poznań, Leningrad), sympozjach botanicznych i ekologicznych (m.in. Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone – Floryda).
W latach 1981–1985 był prodziekanem, a w latach 1986–1988 dziekanem Wydziału Rolniczego. W latach 1966–1974 był członkiem Komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa PAN, a od 1991 roku przewodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
Współautor podręczników i książek: Atlas botaniczny (PWN 1993), Botanika (PWN, pierwsze wydanie w 1993), Nasza przyroda. – woj. wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie (LOP 1978), współautor podręcznika Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (1993, 1998, 1999). Autor Przewodnika do ćwiczeń terenowych z botaniki oraz książki Bagna Biebrzańskie (LOP 1988). Dorobek naukowy obejmuje ponad 60 prac drukowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.
Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność konspiracyjną w okresie okupacji hitlerowskiej (żołnierz 9 pułku Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej) odznaczony przez Komisję Odznaczeń Rządu Polskiego na emigracji Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska Polskiego.
Zmarł 1 stycznia 1992 roku. Pochowany został w Alei Żołnierzy AK na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu.