Panek Krystyna Urodziła się 12 stycznia 1936 roku w Rawiczu. Tam też, w 1953 roku ukończyła szkołę średnią. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1959 roku. Pracowała 10 lat w produkcji i administracji rolniczej. W grudniu 1969 roku podjęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Ekologii Roślin, obecnie Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska.
W czerwcu 1975 roku obroniła pracę doktorską Zmienność cech morfologicznych i plonu pszenicy ozimej i jarej pod wpływem nawadniania oraz zróżnicowanego nawożenia (promotor - dr hab. inż. Stanisław Bieszczad). W październiku tego roku awansowała na stanowisko adiunkta.
W 1994 roku habilitowała się na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska na podstawie rozprawy Działanie i współdziałanie usłonecznienia, temperatury i opadów na plonowanie zbóż jarych w Polsce.
Głównym przedmiotem Jej zainteresowań naukowych jest ocena sposobu i stopnia oddziaływania przyrodniczych i agrotechnicznych czynników siedliska na różnicowanie plonów i cech plonotwórczych roślin uprawnych, przede wszystkim zbóż. Dla 12 głównych roślin uprawnych zorganizowała komputerowy bank informacji obejmujący kilka tysięcy danych o plonach i warunkach, w których je uzyskano. Zainicjowała także opracowanie pakietu programów statystycznych, które znalazły zastosowanie w opracowywaniu wyników wieloletnich doświadczeń wieloczynnikowych. W latach 1986–1990 była krajowym koordynatorem II programu rządowego.
Jej dorobek naukowy obejmuje 46 publikacji, z czego 17 to prace indywidualne, wśród których 2 to rozdziały w monografiach Potrzeby wodne roślin uprawnych i Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin pod redakcją J. Dzieżyca. Jest także autorką lub współautorką 18 prac nieopublikowanych. Była współorganizatorem 10 sympozjów naukowych. Odbyła 2 krótkoterminowe staże naukowe w RFN i Austrii.
Została wyróżniona 2 nagrodami Ministra MEN oraz 11 nagrodami Rektora.