Patyk Stanisław Urodził się 29 marca 1913 roku w Krasnymstawie i w tej miejscowości uzyskał średnie wykształcenie. Studia wyższe podjął na Akademii Medyczno-Weterynaryjnej we Lwowie, którą ukończył w lutym 1939 roku. Podczas drugiej wojny światowej bierze czynny udział w kampanii wrześniowej, dostaje się do niewoli niemieckiej i całą wojnę pozostaje w obozie w Muranu.
Po wojnie, w 1945 roku pracuje na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie. W 1946 roku przenosi się do Wrocławia i podejmuje pracę w Zakładzie Zoologii i Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, w charakterze starszego asystenta, a następnie adiunkta. Jego zainteresowania naukowe wiązały się z parazytologią weterynaryjną. Początkowo badał pasożyty przeżuwaczy na Dolnym Śląsku. W tym okresie powstała praca doktorska Zarobaczenie przewodu pokarmowego owiec i kóz na Ziemiach Zachodnich (1956 r.) i rozprawa habilitacyjna Kokcidia u bydła i owiec na Ziemiach Zachodnich (1965 r.), obie prace na Uniwersytecie.
Od 1962 r. pracuje na Wydziale Zootechnicznym, gdzie prowadzi zajęcia z parazytologii. Równocześnie bierze udział w kompleksowych badaniach nad epizootiologiczną i epidemiologiczną rolą ścieków komunalnych. Następnie zajmował się zwalczaniem pasożytów zwierząt gospodarskich oraz hypodermatozy bydła preparatami fosforganicznymi. Współpracował z Instytutem Przemysłu Organicznego, badając produkowane tam preparaty pod względem ich skuteczności w zwalczaniu pasożytów, a także grzybic. W swym dorobku doc. St. Patyk pozostawił 60 pozycji naukowych, z tego 34 pozycje przypadają na prace naukowe, pozostałe stanowią doniesienia naukowe, artykuły naukowe, opracowania dydaktyczne, w tym Choroby inwazyjne zwierząt domowych PWRiL, 1969 (podręcznik dla techników wet.).
Za działalność naukową, dydaktyczną, wychowawczą i i społeczną, odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Odznaką XV-lecia Polski Ludowej i XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.
Zmarł 17 września 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.