Pietr Stanisław Urodził się 21 marca 1952 roku we Wrocławiu. Ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1976 roku.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1979 r. na podstawie rozprawy Wpływ herbicydów Pyraminu i Venzaru na niektóre procesy metaboliczne Azotobacter chroococcum na macierzystym Wydziale (promotor- prof. dr N. Balicka). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987 roku na podstawie rozprawy Antagonistyczne działanie saprofitycznych bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas na fitopatogeniczne dla ogórków grzyby z rodzaju Fusarium.
Tytuł profesora uzyskał w 1999 roku.
Odbył 6 staży zagranicznych m.in. na Stacji PAN im. H. Arctowskiego (Antarktyda) w latach 1979–1980, w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen w 1985 roku oraz w Instytucie Fitopatologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w latach 1991–1992.
Na stanowisko docenta powołany został w roku 1990, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w roku 1992. Od 1991 roku pełni funkcję kierownika Katedry Mikrobiologii Rolniczej.
Był opiekunem 27 prac magisterskich, promotorem 2 rozpraw doktorskich na Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Uppsali i w Akademii Rolniczej w Krakowie. Recenzował 1 pracę doktorską. Opublikował 79 prac, w tym 32 w międzynarodowych czasopismach, jest współautorem 3 patentów. Brał udział w 14 międzynarodowych konferencjach i kongresach. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczychw Uppsali,
Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie technologii produkcji biologicznego środka ochrony roślin w oparciu o odporne na fungicydy mutanty grzybów z rodzaju Trichoderma oraz współudział w opracowaniu modelu degradacji substancji organicznej w warunkach polarnych, oraz w zdegradowanych ekosystemach Karkonoszy.
Wyróżniony 7 nagrodami Rektora.